มาตรการป้องกัน Covid-19 ภายในบริษัทฯ

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล ซิสเต็ม อินติเกรเตอร์ จำกัด มีมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับพนักงานในบริษัทฯ ผู้มาติดต่อ รวมถึงสินค้าต่างๆ ที่ได้รับและก่อนนำไปส่งมอบให้ลูกค้า