ส่งมอบและอบรมสาธิตการใช้งานเครื่อง GT-313-AI Thickness -GT-7034-AN Crocking Tester - GT-7071-MW Water resistance Tester

เมื่อวันที่ 3/5/2565 ทีมงาน SYS ทำการส่งมอบและอบรมสาธิตการใช้งานเครื่อง GT-313-AI Thickness -GT-7034-AN Crocking Tester - GT-7071-MW Water resistance Tester